УКАЗАНИЯ
За провеждане на 27 юли 2013 г.от 11.00 до 13.00 LZT на радиотренировка с участието на българските радиолюбители от всички области на Р. България.

I. ЦЕЛИ НА ТРЕНИРОВКАТА:

 1. Проверка готовността на българските радиолюбители, за действия при възникване на природни бедствия и крупни промишлени аварии, на базата на наличния човешки и технически ресурс в страната от професионално подготвени радиолюбители и радио-свързочни средства.
 2. Да се провери възможността на радиолюбителите, за използване на безжична комуникация на малки, средни и големи разстояния
 3. Да се ползва радиолюбителския честотен спектър на КВ, разрешени от международни и вътрешни правилници.
 4. Да се осъществи обмен на информация под формата на учебни радиограми, съдържащи кратки данни за: вид апаратура, мощност, антени, вид захранване, метео обстановка за дадения регион, както в радио-мрежата, така и в радионаправлението /Приложение 1./
 5. Да се провери техническата възможност и уменията на участниците в радио-тренировката за действия при всякакви атмосферни условия.
 6. Резултатите от проведената тренировка да бъдат използвани от БФРЛ за изграждане на база от данни и тяхното експертно прилагане при възникване на действия в регионални, национални, дори и трансгранични събития, с възможност българските радиолюбители да изпълняват следните функции:
 7. Участието на българските радиолюбители в тренировката е на доброволен принцип
  Покани за участие ще бъдат изпратени до радиолюбителите от 28 области на страната. Желаещите да участват в тренировката, да заявят това в срок до 28 юни 2013 г.:
 8. Радиотренировката ще се проведе съвместно с БФРЛ и съорганизаторите: радиоклубовете в гр. Смолян и гр.Кърджали, под егидата на Председателя на федерацията г-н Виктор Ценков и кметовете на общините Кърджали и Смолян. Има предложения да бъде поканена и г-жа Кристалина Георгиева, шеф на комисията по бедствия и аварии към Европейския съюз.
 9. Главната радиостанция LZ1BFR на радиомрежа Nr.1 и оперативното ръководство ще бъдат изнесени и ще работят от в-х "Света Неделя", в близост до Роженските поляни в Родопите. Покана за участие като наблюдатели са отправени към председателите на федерациите от Р.Турция и Гърция и техни екипи, участвали в реални действия, при възникнали бедствия в двете страни. След приключването на тренировката, ще бъде обменен взаимният опит на любителите от България, Турция и Гърция. Предвидено е между трите федерации да бъде подписан меморандум за съвместни действия, сътрудничество и взаимопомощ, при възникване на бедствия и аварии
 10. Участниците в радиотренировката, представители от името на областните региони, по тяхна преценка, могат да работят от стационарните си местонахождения, или изнесени за работа при полеви условия

П Р А В И Л А
За работа в радиомрежа на бьлгарските радиолюбители при провеждане на тренировка за действия при вьзникване на природни бедствия и крупни промишлени аварии

 1. При организиране на радиосврьзка на КВ диапазони от сьществено значение е правилния подбор на работни и резервни честоти, сьобразени с подходящите часове на денонощието. С оглед значително ськращаване на времето за обмен и обработка на изльчваната информация е важно да се определи вида работа (CW, SSB, FM или RTTY).
 2. Работата на участниците в радиомрежата се характеризира сьс стриктно спазване на радиодисциплина.Указанията на Главната радиостанция до всички кореспонденти, както и тяхното изпьлнение, са задьлжителни.
 3. Сьгласно организационното указание, началото на радиотренировката е обявено на 27 юли 2013 година (сьбота) от 11:00 часа до 13:00 часа LZT. В определеното време в радиомрежа N 1, на основната работна честота 7,060 kHz, Главната радиостанция извьршва проверка наличността на участниците от 28-те области на Република Бьлгария, подредени по азбучен ред. Обмяната на предадените и приети рапорти, сьдьржат (RS +QTH+NAME).Няма ограничение за брой участници от всяка област.След проверката от главната радиостанция LZ1BFR,кратко приветствие кьм участниците в тренировката ще поднесе председателя на БФРЛ ,г-н Виктор Ценков.
 4. В хода на тренировката , между главната радиостанция и участниците в радиомрежата ще се извьрши радиобмен от учебни радиограми,сьдьржащи следната информация: Строго се забранява изльчването на информация имаща сьдьржание, което може да се възприеме като съообщение за реални бедствия и аварии.
  виж Приложение към точка 4
 5. С учебна цел, по преценка на Главната радиостанция или по молба на отделни кореспонденти,сьщите могат да бьдат извеждани за работа в радионаправление (приложение N 2), които след обмяна на информация се заврьщат отново в радиомрежата
 6. За всички участници би било много полезно,ако по време на радиотренировката бьдат споделени в ефир личните им впечатления , предложения и препорьки, като водещи акценти са:
  1. Имаме ли необходимост от провеждането на други радиотренировки с учебна цел?
  2. Заслужава ли си кьм БФРЛ, да бьде изградена постоянно действаща структура за реални действия при вьзникване на природни бедствия и аварии на регионално и национално равнище?

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези правила са изготвени за ползване от радиолюбители, които досега не са имали вьзможност да работят в радиомрежи,изпьлняващи специфични задачи , при определени условия

20.06.2013г.ИЗГОТВИЛ : ЖЕКО ЖЕКОВ-LZ1VQ
Град КьрджалиМЕЙЛ:/ lz1vq@abv.bg/


Приложение към точка 4

 1. LZ1VQ/р вика ви LZ1BFR. Приемам
 2. LZ1BFR тук LZ1VQ/p рапорт за вас 59, името ми е Жеко, работя от област Кърджали. Имам съобщение за вас. Готови ли сте за приемане?
 3. LZ1VQ/p тук LZ1BFR чувам ви на 59. Приемам.
 4. LZ1BFR тук LZ1VQ/p В тренировката работя с апаратура: ICOM 746 PRO, изходяща мощност 100W, антена дипол, вид захранване от акумулатор, метеорологичната обстановка в района е слънчево, температурата на въздуха е 27 градуса . Как ме разбрахте? Приемам.
 5. LZ1VQ/p тук LZ1BFR информацията е приета, останете на подслушване.

Приложение N 1
Радиомрежа №1
ГЛАВНА РАДИОСТАНЦИЯ
LZ1BFR
Работна честота: 7060 kHz
Вид работа: SSB
Резервни честоти SSB 7070, 7088, 7094 kHz
ОбластCallsign
1обл. Благоевград  
2обл. Бургас  
3обл. Варна  
4обл. Велико Търново 
5обл. Видин  
6обл. Враца  
7обл. Габрово 
8обл. Добрич  
9обл. Кърджали  
10обл. Кюстендил  
11обл. Ловеч  
12обл. Монтана  
13обл. Пазарджик  
14обл. Перник  
15обл. Плевен  
16обл. Пловдив  
17обл. Разград  
18обл. Русе  
19обл. София-град  
20обл. София-окръг  
21обл. Силистра  
22обл. Сливен  
23обл Смолян 
24обл. Стара Загора  
25обл. Търговище 
26обл. Хасково  
27обл. Шумен  
28обл. Ямбол  


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РАДИО НАПРАВЛЕНИЕ
РАДИО НАПРАВЛЕНИЕ
Състав на Р/Н
Вид работа
SSB
Работна честота
7094 kHz
Кореспондент Nr 1  
Кореспондент Nr 2  

Забележка : Радионаправлението създава взаимна възможност за изграждане на радиосвръзка между двама кореспонденти, за обмен на информация, след което отново се завръщат в радиомрежата. Извеждането на кореспондентите в Р/Н, се осъществява от Гл.р/ст на радиомрежата .


ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
Кодово-разговорна таблица
QDKОбаждай се по реда на повикването
QSYПремини на честота......kHz
QAPОстанете на подслушване
QTCИма радиограма за вас
XXXИзвънредно съобщение
QSWМинавам на честота...kHz
QRTСпрете предаването
QRMИма радиосмущения
QSLпотвърждавам приемането
NILКрай на тренировката